EllexRaidla fond

Üldinfo

Asutatud 2007. aastal osaühingu Advokaadibüroo Raidla ja Partnerid poolt eesmärgiga toetada iga-aastaselt Tartu Ülikooli õiguse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevust.

Taotlejale

EllexRaidla fond toetab Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevust.
Jagamisele tuleb 10 000 eurot.
Sel aastal jaguneb EllexRaidla fondi stipendiumideks eraldatud 10 000 eurot järgmiselt.
 1. Üks 1000 euro suurune stipendium antakse õpitulemuste poolest edukaimale üliõpilasele, kes on bakalaureuseõppe kahe esimese aasta õppekava läbinud.
 2. Üks 1000 euro suurune stipendium antakse õpitulemuste poolest edukaimale üliõpilasele, kes on bakalaureuseõppe õppekava läbinud.
 3. Üks 1000 euro suurune stipendium antakse õpitulemuste poolest edukaimale üliõpilasele, kes on magistriõppe esimese aasta õppekava läbinud.
 4. Üks 1000 euro suurune stipendium antakse bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanule, kes on asunud õppima välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes, või bakalaureuse- või magistriõppe viimase aasta tudengile, kes soovib järgmisel õppeaastal välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppesse astuda.
 5. Üks 1000 euro suurune stipendium antakse õpitulemuste poolest edukaimale üliõpilasele, kes on IT-õiguse magistriõppe õppekava läbinud.
 6. Neli 500 euro suurust stipendiumi antakse Tartu Ülikooli 24. William C. Vis’i rahvusvahelise kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistluse võistkonna liikmetele;
 7. Neli 250 euro suurust stipendiumi antakse 20. Eesti Harjutuskohtu võistluse edukaima võistkonna liikmetele.
 8. Lisaks toetab EllexRaidla fond ühe 2000 euro suuruse stipendiumiga Tartu Ülikooli õigusteaduse üliõpilaste osalemist Salzburgi Ülikooli suveülikooli kursusel European Private Law, mis toimub 2018. aasta suvel. Eelnimetatud 2000 eurot kantakse Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsile, mis koostöös Tartu Ülikooli õigusteaduskonnaga otsustab stipendiumi kasutamise omal äranägemisel (vajadusel korraldades konkursi stipendiumisumma jaotamiseks üliõpilaste vahel).

Stipendiumi taotlemise tingimused on järgmised.
 • Bakalaureuseõppe kahe esimese aasta õpitulemuste eest stipendiumi saamiseks võivad taotlusi esitada kõik õigusteaduse tudengid, kes on Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe kahe esimese aasta õppekava täitnud 100% ulatuses taotluse esitamisele eelnenud õppeaastal ja kes jätkavad õigusteaduse õpinguid. 
 • Bakalaureuseõppe õpitulemuste eest stipendiumi saamiseks võivad taotlusi esitada kõik õigusteaduse tudengid, kes on Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe õppekava täitnud 100% ulatuses nominaalse õppeaja jooksul ja kes jätkavad õigusteaduse õpinguid.
 • Magistriõppe esimese aasta õpitulemuste eest stipendiumi saamiseks võivad taotlusi esitada kõik õigusteaduse tudengid, kes on Tartu Ülikooli magistriõppe esimese aasta õppekava täitnud 100% ulatuses taotluse esitamisele eelnenud õppeaastal ja kes jätkavad õigusteaduse õpinguid.
 • Välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks võivad stipendiumi taotleda nii Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetajad, kes on käesoleval õppeaastal juba välisriigis magistriõpet alustanud, kui ka need Tartu Ülikooli tudengid, kes plaanivad seda järgmisel õppeaastal teha. Viimasel juhul makstakse stipendium stipendiaadile välja siis, kui Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond on kätte saanud dokumendi, mis tõendab stipendiaadi immatrikuleerimist välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppesse. 
 • Õpitulemuste eest ei saa stipendiumi isik, kes on juba saanud EllexRaidla fondi vastava stipendiumi. Välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks ei saa stipendiumi isik, kellele on juba määratud EllexRaidla fondi stipendium õpitulemuste eest.
 • Tartu Ülikooli 25. William C. Vis’i rahvusvahelise kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistluse võistkonna stipendiaatide nimed, 
 • Eesti XXI Harjutuskohtu võistluse edukaima võistkonna stipendiaatide nimed, IT-õiguse magistriõppe parimate õpitulemustega läbinud üliõpilase nime ning Salzburgi Ülikooli suveülikooli stipendiaatide nimed edastab Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ-le Tartu Ülikooli õigusteaduskond. Seega ei ole punktides 5−8 nimetatud stipendiumitega seoses vaja Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ-le ega Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond eraldi taotlust esitada. 

Punktides 1−4 nimetatud stipendiumite taotlemiseks palume esitada järgmised dokumendid:
 1. Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond rahalise toetuse taotlemise ankeet;
 2. Dokument, tõendamaks õigusteaduse eriala õpinguid Tartu Ülikoolis või välisriigi ülikoolis taotluse esitamise ajal;
 3. Õppetöö tulemusi kajastav dokument ja tõend selle kohta, et õppetöö tulemused saavutati nominaalse õppeaja jooksul;
 4. Välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks eelmis(t)e õppeastme(te) (st bakalaureuse- ja/või magistriõppe) tulemusi kajastav dokument;
 5. Välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks motivatsioonikiri (maksimaalne pikkus: 1 lk), milles taotleja selgitab oma motivatsiooni välisriigi ülikoolis valitud õigusteaduse õppeprogrammi läbimiseks ning kirjeldab lühidalt oma senist tegevust ja tulevikueesmärke;
 6. Välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks dokument, mis tõendab immatrikuleerimist välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppesse (kui taotleja ei ole taotluse esitamise ajal välisriigi ülikoolis magistriõpet alustanud, siis tuleb vastav dokument esimesel võimalusel hilisemal ajahetkel esitada, kuna stipendiumi väljamakse tehakse eelnimetatud dokumendi alusel);
 7. Välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks elulookirjeldus (CV) (maksimaalne pikkus: 2 lk).

  Taotlusele ei ole vaja lisada soovituskirju ega eelarvet/kalkulatsiooni. Samuti ei ole õpitulemuste eest stipendiumi taotlemisel vaja lisada CV-d ega põhjendust/motivatsioonikirja.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu jätab endale õiguse välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks mõeldud stipendiume teiste kategooriate vahel ümber jagada või mitte välja anda, kui ei laeku piisavalt nõuetekohaseid ja/või põhjendatud taotlusi.

Halduskogu on 5-liikmeline: prof. Irene Kull, prof. Kalle Merusk, dr. iur Ants Nõmper (esimees), dr. iur Jüri Raidla ning allfondi stipendiaat ja büroo advokaat Gerda Liik. Lisainformatsioon on kättesaadav Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ veebilehelt www.ellex.ee.