Lastekaitse Liidu fond

Üldinfo

Asutatud 2002.aastal Lastekaitse Liidu poolt eesmärgiga toetada põhi-ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi.

LASTEKAITSE LIIDU FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Lastekaitse Liidu fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendium on ette nähtud osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi ei või kasutada üldharidusliku erakooli õppemaksu tasumiseks ega ka õpinguteks väljaspool Eestit. Taotlusi võivad esitada põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilased.
Tänu ACE Logistics Estonia AS meeskonnale tuleb jagamisele 10 000 eurot.

Lastekaitse Liidu fondi stipendiumidele taotlemiseks vajalikud dokumendid.
Taotlused esitada Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond.
  • Eesti Rahvuskultuuri Fond rahalise toetuse taotlemise ankeet
  • Taotluse põhjendus
  • Vähemalt üks soovitaja põhjendus
  • Lühiülevaade senistest saavutustest
  • Tõend vastavast õppeasutusest, huvi- või spordikoolist
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks MTÜ Lastekaitse Liidu vanematekogule.
MTÜ Lastekaitse Liit tänab ACE Logistics Estonia AS meeskonda ja kliente, kelle toetusel tuleb 2019. aastal stipendiumide jagamisele 10 000 eurot.