31. jagamise taotluste vastuvõtt toimub 1. september - 15. oktoober 2020.a.

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:
  • üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks
  • organisatsioone toetustega heategevuseks Eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.
Stipendiumide eraldamisel jälgime nende vastavust tulumaksuvabade stipendiumide nõuetele

Üldjuhul ei toetata:
  • kirjastamist, CD-de ja DVD-de väljaandmist, tehnika ja seadmete ostmist, ehitus- ja remonttöid ning mälestusmärkide püstitamist. 

Esitatud taotlusel fikseeritakse tema sihtasutusse jõudmise kuupäev ja ta saab jooksva järjekorranumbri. Posti teel saadetud taotluste korral peab olema Tallinnasse jõudmise kuupäevaks 15. oktoober. Elektrooniliselt saadetud taotluste puhul on viimane tähtaeg 15. oktoober kell 24.00 Eesti aja järgi.
e-post: post@erkf.ee
postiaadress:
A. Lauteri 7-13,
10145 Tallinn

Esitatud taotluste alusel tehakse koondtabel (taotluse järjekorra number, taotleja nimi, taotluse eesmärk, taotletav summa), mis koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks allfondide halduskogudele või sihtasutuse nõukogule.
Jagamise tulemused fikseeritakse sihtasutuse nõukogu protokollis, millele lisatakse koondtabel, kus on loetletud rahuldatud taotlused.
Rahuldatud taotluste nimekiri avaldatakse sihtasutuse kodulehel www.erkf.ee  ja taotlejale saadetakse kirjalik teade talle stipendiumi või toetuse eraldamise kohta.
Taotleja ja sihtasutuse vahel sõlmitakse eraldatud stipendiumi või toetuse sihipärase kasutamise leping.
Stipendiumi või toetuse saaja esitab sihtasutusele aruande talle eraldatud stipendiumi või toetuse kasutamise kohta vastavalt temaga sõlmitud lepingu tingimustele.
Kõik stipendiumide ja toetuste jagamisega seotud materjalid säilitatakse sihtasutuse arhiivis.
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond on kogu oma tegevusaja jooksul eraldanud stipendiumideks ja toetusteks kokku üle 5 miljoni euro. 
Jagamiste koondtabel 1991-2019

2019. aasta sügisel toimus sihtasutuse stipendiumide ja toetuste 30. jagamine.
Käesoleval aastal osales stipendiumide jagamise konkursil 129 nimelist allfondi.
2019. aasta stipendiumide ja toetuste saajate nimekiri allfondide kaupa.

30. jagamine arvudes

2018.a. sügisel toimus sihtasutuse 29. jagamine.
29. jagamise tulemused allfondide kaupa.
29. jagamine arvudes.