Professor Uno Sibula fond

Algatatud 1997. aastal perekond Sibula poolt professor Uno Sibula (1927−1997) mälestuseks. Professor Uno Sibula fond toetab kirurgide koolitust ning täiendusõpet.
Professor Uno Sibula fond toetab kirurgide ja kirurgia residentide koolitust ning täiendusõpet.
Professor Uno Sibula fondi eesmärkide täitmiseks tehakse järgmisi väljamakseid:
  • stipendiumid Eesti Vabariigi kirurgidele ja kirurgia residentidele uute ravi ja diagnostika võtete omandamiseks
  • stipendiumid kindla sisuga erialase koolitusprogrammi läbimiseks väljapaistvates välismaistes ravi- ja teadusasutustes
Jagamisele tuleb 400 eurot.

Nõuded taotluse esitajale:
  • taotleja töökohaks on Eesti Vabariigi haigla kirurgia osakond
  • soovitav on teaduskraadi ja publikatsioonide olemasolu, mis osundab taotleja aktiivsele suhtumisele oma erialasse
 
Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • ankeet
  • erialane CV
  • taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • eelarve (kalkulatsioon)
  • soovituskirjad (ei ole kohustuslikud) 

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 7-liikmeline: Sven Eving, Andres Kork, Urmas Lepner, Mari Sibul, Jaan Soplepmann, Jaan Tepp, Andre Trudnikov.